WŁODARCZYK SZKOLENIA

DORADZTWO DGSA

 

Każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych po drogach publicznych musi zgodnie z przepisami ADR współpracować z doradcą do spraw bezpieczeństwa przewozów, czyli tak zwanym doradcą DGSA.

 

Zasady współpracy

Doradztwo DGSA

Przedsiębiorstwo, które choć raz w roku bierze udział w operacjach związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych, czyli jest nadawcą, przewoźnikiem lub odbiorcą materiałów niebezpiecznych (według przepisów ADR) musi nawiązać współpracę z osobą posiadającą uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przy przewozie materiałów niebezpiecznych tzw. doradcą DGSA. Może to być zatrudnienie na część etatu, umowa cywilno-prawna lub umowa między firmami. Niespełnienie tego warunku to obligatoryjna kara w wysokości 5000 zł. Wynika to z aktów prawnych, do których dostęp jest na naszej stronie. Jednym z obowiązków przedsiębiorstwa biorącego udział w przewozie materiałów niebezpiecznych jest sporządzenie rocznego sprawozdania z tego zakresu. Sprawozdanie musi podpisać doradca DGSA. Niezłożenie sprawozdania w terminie również oznacza dodatkową karę w wysokości 5000 zł.

ZASADY WSPÓŁPRACY

W zakresie doradztwa DGSA współpracuję z firmami na podstawie podpisywanych umów, w których określone są zasady współpracy. Faktury wystawiam na koniec każdego miesiąca. Cena ustalana jest indywidualnie z każdą firmą. W ramach ceny sporządzane jest sprawozdanie roczne i – jeśli jest taka potrzeba – raport powypadkowy. Jedynie nietypowe usługi, które nie wynikają z podpisanej umowy są fakturowane osobno, ale to bardzo rzadkie przypadki.

W ramach współpracy na koniec każdego miesiąca przygotowuję opracowanie na różne bieżące tematy lub opracowania przypominające o głównych zasadach jakich trzeba przestrzegać przy przewozie towarów niebezpiecznych. Opracowania są przekazywane wraz z fakturą i dostępne dla klientów na tej stronie (w zakładce przepisy i opracowania). Dostępne są tam również materiały szkoleniowe jakie przekazuję na początek współpracy i najważniejsze akty prawne.

KILKA LICZB

Liczba firm - stałych odbiorców usług

Lata praktyki

Szacunkowa liczba przeszkolonych osób