Akty prawne

Przepisy ADR

 

Poniżej zamieszczone są linki do najważniejszych aktów prawnych związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, w tym do pełnej treści przepisów ADR, do przepisów dotyczących dozoru technicznego, stacji paliw, transportu, przepisów SENT i wielu innych.

Dla współpracujących firm udostępnione są ostatnie i najważniejsze opracowania. Otwarcie tych dokumentów wymaga znajomości hasła.

przepisy - akty prawneopracowania dla klientów

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY

01. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH,

W tej grupie przepisów umieszczono umowę międzynarodową ADR – aktualną wersję i wersję poprzednią, polską ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych, rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy, oraz przepisy dotyczące transportu drogowego.

02. PRZEPISY DOTYCZĄCE DOZORU TECHNICZNEGO, BAZ i STACJI PALIW, OCHRONY PPOŻ

W tej grupie przepisów umieszczono ustawę o dozorze technicznym oraz kilka rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy. Są również zamieszczone przepisy dotyczące baz i stacji paliw, oraz niektóre przepisy ppoż. 

03. INNE PRZYDATNE AKTY PRAWNE

W tej grupie umieszczone zostały przepisy z zakresu podatków i prawa administracyjnego, przepisy dotyczące systemu monitorowania przewozów (przepisy SENT), Prawo Energetyczne i Ustawę o odpadach. Są to przepisy przydatne w branży związanej z przewozem towarów niebezpiecznych

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I TRANSPORTOWE

PRZEPISY ADR 2023 – 2025

ADR TOM 1 – zawiera umowę oraz części od 1 do 3, załącznika A do umowy ADR, w tym tabelę z wykazem towarów niebezpiecznych

ADR TOM 2 – zawiera części od 4 do 7 załącznika A i części 8 i 9 załącznika B do umowy ADR

PRZEPISY ADR 2021 – 2023

ADR TOM 1 – zawiera umowę oraz części od 1 do 3, załącznika A do umowy ADR, w tym tabelę z wykazem towarów niebezpiecznych

ADR TOM 2 – zawiera części od 4 do 7 załącznika A i części 8 i 9 załącznika B do umowy ADR

 

PRZEPISY ADR 2019 – 2021

PLIK NR 1 – zawiera umowę oraz części od 1 do 2, załącznika A do umowy ADR,

PLIK NR 2 – zawiera część 3 załącznika A do umowy ADR, w tym tabelę z wykazem towarów niebezpiecznych

PLIK NR 3 – zawiera części 4 i 5, załącznika A do umowy ADR,

PLIK NR 4 – zawiera części 6 i 7 załącznika A do umowy ADR, oraz części 8 i 9 załącznika B do umowy ADR

 

KRAJOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – tekst jednolity z 26 kwietnia 2024 (Dz.U. 2024 nr 643)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM – tekst jednolity z 15 maja 2024 (Dz.U. 2024 nr 728)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

 

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE DOZORU TECHNICZNEGO, STACJI PALIW I PPOŻ

 

PRZEPISY DOZOROWE

USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM  – tekst jednolity z lipca 2023 roku (Dz.U. 1622 z 2023 roku)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

ROZPORZĄDZIENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – tekst jednolity ze stycznia 2015 roku

ROZPORZĄDZIENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących,

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE STACJI I BAZ PALIW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ  – tekst ujednolicony z  28 lutego 2024 (Dz.U.275)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010  roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowe

 

INNE PRZYDATNE AKTY PRAWNE

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, PRZEPISY PODATKOWE, 

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – tekst jednolity z lutego 2024 roku

KODEKS POSTĘPOWANIA  ADMINISTARCYJNEGO  – tekst jednolity z września 2022 roku

ORDYNACJA PODATKOWA – tekst ujednolicony – stan na 31 października 2022 według internetowego systemu aktów prawnych Sejmu

USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – tekst jednolity z lutego 2024

USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH –  stan na 13 grudnia 2022 tekst jednolity

USTAWA O PDATKU OD TOWARÓW I USŁUGtekst jednolity z dnia 13 marca 2024 (Dz.U. 361)

USTAWA O PDATKU AKCYZOWYM  – stan na 31 października 2022 według internetowego systemu aktów prawnych Sejmu

KODEKS KARNY SKARBOWY  – tekst ujednolicony na dzień 24.04.2024 foku (Dz.U. 2024 poz. 628)

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITOROWANIA PRZEWOZÓW (SENT)

USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – – stan na koniec stycznia 2023 tekst jednolity Dz.U. 104 z 2023 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w prawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi – tekst ujednolicony z lipca 2021

 

INNE WAŻNE PRZEPISY

USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE – stan na 31 października 2022 według internetowego systemu aktów prawnych Sejmu

USTAWA O ODPADACH – stan na 31 października 2022 według internetowego systemu aktów prawnych Sejmu

 

OPRACOWANIA DLA FIRM STAŁYCH KLIENTÓW

OPRACOWANIA MIESIĘCZNE

Zamieszczamy na stronie opracowania z 2022 roku – od stycznia do chwili obecnej. Opracowania są w formacie „word” do otwarcia dokumentu potrzebne jest hasło, które znają klienci współpracujący z nami na stałe. Od 2010 roku co miesiąc takie opracowania dotyczące zagadnień związanych głównie z przewozem towarów niebezpiecznych, są opracowywane i przekazywane firmom współpracującym. W opracowaniach przekazujemy również informacje o zmianach przepisów, które mogą być przydatne w bieżącej działalności gospodarczej. 

 

INNE PRZYDATNE ZAWSZE POMOCE

Dla stałych klientów dostępne są materiały szkoleniowe, załączniki do tych materiałów i wzór do samodzielnego sporządzenia planu ochrony. Do otwarcia i edycji niezbędne jest hasło 

 

 

OPRACOWANIA MIESIĘCZNE

 

Poniżej linki do ostatnich miesięcznych opracowań dla klientów z podaniem najważniejszych spraw, który były w nich omawiane

Opracowanie z marca 2024 – tematy główne – kontrola przewozu towarów niebezpiecznych, organy uprawnione do kontroli i kary za naruszenie przepisów

Opracowanie z lutego 2024 – tematy główne – system Truck&Trace w przypadku wyrobów tytoniowych, zmiana opłat egzaminacyjnych z tytułu egzaminu kwalifikacyjnego, urządzenia NO

Opracowanie ze stycznia 2024 – temat główny – nowa lista kontrolna dla kierowcy (własny wzór listy kontrolnej jest dostępny na stronie)

Opracowanie z grudnia 2023 – temat główny to przypomnienie zakresu danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania z przewozów towarów niebezpiecznych

Opracowanie z listopada 2023 – tematy główne – zakres kontroli dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych jeśli kontrola odbywa się na drodze i przypomnienie niektórych wymagań

Opracowanie z października 2023 – tematy główne – zasady dotyczące załadunku towarów niebezpiecznych, w. tym zakazy ładowania razem, zakaz palenia podczas czynności związanych z załadunkiem/rozładunkiem, objęcie systemem SENT przewozu niektórych odpadów, zakres kontroli dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych jeśli kontrola odbywa się w siedzibie przedsiębiorstwa

Opracowanie z września 2023 – tematy główne – nowe rozporządzenie dot. baz i stacji paliw, omówienie przepisów szczególnych podanych w kolumnach od 16 do 19 tabeli A załącznika A do umowy ADR, obowiązek ich stosowania i omówienie przykładowych przepisów szczególnych, w tym przewóz towarów niebezpiecznych z żywnością.

Opracowanie z sierpnia 2023 B – tematy główne to przypomnienie sprawy zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz dalsze omówienie projektu zmian w ustawie SENT i Prawie Energetycznym

Opracowanie z sierpnia 2023 A – temat główny to omówienie bazy wiedzy dostępnej na stronie internetowej wlodarczyk-szkolenia.pl

Opracowanie z lipca 2023 B – tematy główne to zaświadczenia kwalifikacyjne TDT i omówienie projektu zmian  m.in. w ustawie SENT i Prawie Energetycznym według wersji która trafiła do Sejmu

Opracowanie z lipca 2023 A – temat główny to konieczność raportowania zdarzeń niebezpiecznych związanych z przewozami ADR

Opracowanie z czerwca 2023 B – tematy główne to zmiany w przepisach ADR ciąg dalszy, ograniczenia tunelowe, platforma paliwowa

Opracowanie z czerwca 2023 A – tematy główne to zmiany w przepisach ADR ciąg dalszy, ograniczenia tunelowe

Opracowanie z maja 2023 B – tematy główne to zmiany w przepisach ADR i dalsze omówienie projektu zamian w ustawie SENT i Prawie Energetycznym

Opracowanie z maja 2023 A – temat główny to zmiany w przepisach ADR

Opracowanie z kwietnia 2023 B – temat główny to projekt zmian w ustawie SENT i w Prawie Energetycznym – część 2

Opracowanie z kwietnia 2023 A – temat główny to przypomnienie podstawowych pojęć ADR

Opracowanie z marca 2023 B – temat główny to projekt zmian w ustawie SENT i w Prawie Energetycznym

Opracowanie z marca 2023  A – temat główny to wyłączenia całkowite i częściowe

Opracowanie z lutego 2023 – temat główny to dalsza część opracowania dotyczącego uszkodzeń cystern, które mogą mieć miejsce przy różnych zaniedbaniach

Opracowanie ze stycznia 2023 – temat główny to omówienie uszkodzeń cystern, które mogą mieć miejsce przy różnych zaniedbaniach

Opracowanie z grudnia 2022 – temat główny to omówienie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z przewozów za rok 2022 i informacja o elementach dostępnych na stronie internetowej

Opracowanie z listopada 2022 – temat główny to omówienie kar w formie grzywny (mandatów), które może nakładać Inspekcja Transportu Drogowego

Opracowanie z października 2022 – o opublikowaniu aktów jednolitych ważnych przepisów, o przewidywanych zmianach w przepisach ADR wersja 2023-2025.

Opracowanie z września 2022 – ochrona towarów niebezpiecznych związana z zagrożeniem terrorystycznym, o szkoleniach osób innych niż kierowcy, szczegółowe wymagania w zakresie dokumentu przewozowego.

Opracowanie z sierpnia 2022 – o zaostrzonych kontrolach przewozów towarów niebezpiecznych, szkolenia osób innych niż kierowcy, o konieczności powiadamiania centrum ratunkowego o wypadku lub awarii przy przewozie towarów niebezpiecznych.

Opracowanie z lipca 2022 – o opublikowaniu aktów jednolitych ważnych przepisów, o kontrolach przewozów towarów niebezpiecznych i omówienie kar za naruszenia przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Opracowanie z czerwca 2022 – o nowym sprawozdaniu rocznym z przewozów towarów niebezpiecznych, ostateczne zmiany w przepisach „polskiego ładu” i inne aktualności podatkowe, sprawa potwierdzania dostaw gazu w SENT-ach, o działaniach URE w sprawach koncesyjnych.

Opracowanie z maja 2022 – o planowanych zmianach w rocznym sprawozdaniu z przewozów, karta kwalifikacji kierowcy zawodowego, kontynuacja omawiania zagadnień dotyczących szkoleń okresowych kierowców zawodowych i zaświadczeń kwalifikacyjnych

Opracowanie z kwietnia 2022 – zmiany w przepisach „polskiego ładu”, zmiany w zakresie listy towarów objętych obowiązkiem monitorowania, o zaświadczeniach kwalifikacyjnych kierowców zawodowych, o ich szkoleniach, profil kierowcy zawodowego.

Opracowanie z marca 2022 – ustawa o dozorze technicznym ciąg dalszy, planowane zmiany w przepisach SENT, aktualności podatkowe w tym zmiany w „polskim ładzie”, porozumienie o współpracy pomiędzy ITD i TDT.

Opracowanie z lutego 2022 – omówienie ustawy o dozorze technicznym i informacje na temat zaświadczeń kwalifikacyjnych i trybu ich odnawiania.

Opracowanie ze stycznia 2022 – o aktualnościach w zakresie zmian podatkowych, o rozporządzeniu dozorowym dotyczącym urządzeń ciśnieniowych, omówienie zmian wynikających z ustawy o zmianach ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców.

 

INNE PRZYDATNE ZAWSZE OPRACOWANIA

 

Poniżej linki do różnych przeglądowych i szczegółowych opracowań na temat przepisów ADR

Materiały szkoleniowe 1 – wersja dla firm, które przewożą materiały niebezpieczne w sztukach przesyłki i w cysternach

Materiały szkoleniowe 2 – wersja dla firm, które przewożą towary niebezpieczne wyłącznie w sztukach przesyłki

Załączniki do materiałów szkoleniowych

Materiały szkoleniowe 3 – wersja pisana pod kątem kierowców, zawierająca najważniejsze wiadomości dotyczące przepisów ADR

Lista kontrolna dla kierowcy – elementy do sprawdzania przed wyjazdem

Uzupełnienie listy kontrolnej – specyficzne wymagania dla klasy 7

Instrukcja pisemna – wzór podany w przepisach ADR – za dostarczenie instrukcji kierowcom odpowiada przewoźnik

Wzór planu ochrony – na bazie tego wzoru można samodzielnie wykonać i modyfikować plan ochrony w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych dużego ryzyka

Opracowanie – na temat raportowania wypadków związanych z przewozem towarów niebezpiecznych