Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Wymagania dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów

Uczestnicy szkolenia muszą:

  • mieć ukończone 21 lat
  • spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • kserokopia posiadanego (aktualnego) zaświadczenia ADR - dla osób przedłużających świdectwo
  • fotografia - poniżej cytat z odpowiedniego rozporządzenia

    Należy zamieścić we wskazanym miejscu kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy,  pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.”, 

Egzamin w zakresie przewozu w cysternach, w zakresie klasy 1 według ADR i klasy 7 według ADR jest możliwy w przypadku posiadania ważnych uprawnień ADR w zakresie podstawowym. Czyli na przykład odnowienie uprawnień uprawniających do przewozu w cysternach wymaga ukończenia szkolenia w zakresie podstawowym, zdania egzaminu w zakresie podstawowym, ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach i zdania egzaminu w tym zakresie.

Przedłużenie świadectwa jest możliwe w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin ważności posiadanego świadectwa. Możliwe jest wówczas szkolenie według skróconego programu