Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Szkolenia obsługi nalewaków cystern - urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Szkolenia obsługi nalewaków cystern-urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Najbliższe szkolenie NO planowane jest na 2 i 3 lipca 2022 z egzaminem w dniu 4 lipca. 

Maksymalnie do 30 czerwca 2022 chętni muszą się zgłosić i wypełnić stosowny wniosek. Szkolenie będzie dotyczyło obsługi urządzeń ndo napełniania zbiorników transportowych do gazów (klasa 2 według ADR) i materiałów ciekłych zapalnych (klasa 3 według ADR). Więcej szczegółów - telefon 668-243-668

---------------------------------------------

Osoby obsługujące urządzenia do napełniania i opróżniania cystern, czyli pracownicy baz paliwowych, magazynów chemicznych, kierowcy ADR, którzy napełniają i opróżniają cysterny, muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Zaświadczenie jest wydawane po przeprowadzeniu przez TDT egzaminu sprawdzającego - teoretycznego i praktycznego. Przygotowanie do egzaminu odbywa się na kursach według programu zatwierdzonego przez Transportowy Dozór Techniczny. Według obecnego stanu prawnego zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są na czas nieokreślony.

Szkolenia realizowane są zarówno w małych jak i w dużych grupach. Mogą być również przeprowadzone u zamawiającego szkolenie. Wykładowcy dojadą wówczas na miejsce wraz z niezbędnymi pomocami naukowymi i środkami dydaktycznymi. Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach szkolenia autorskie materiały szkoleniowe i testy do ćwiczeń. Prezentowane są liczne przykłady urządzeń w formie prezentacji komputerowych i rzeczywiste elementy armatury. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzony jako test jednokrotnego wyboru. Egzamin praktyczny odbywa się na urządzeniu nalewczym zarejestrowanym w TDT.

Absolwent kursu powinien poznać:

  • właściwości fizykochemiczne materiałów niebezpiecznych w zakresie uzyskiwanych uprawnień
  • zasady działania i schematy budowy urządzeń napełniających i opróżniających, schematy, konstrukcję i armaturę zbiorników transportowych oraz zbiorników magazynowych,
  • zagadnienia związane z dozorem technicznym nad zbiornikami transportowymi i urządzeniami do ich napełniania i opróżniania oraz związane z tym inne regulacje prawne,
  • przepisy ppoż., bhp.

oraz uzyskać praktyczne umiejętności pozwalające zwłaszcza:

  • prawidłowo obsługiwać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
  • prawidłowo odczytywać oznakowania i dokumentację zbiorników transportowych i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, tak aby proces napełniania był zgodny z przepisami
  • prawidłowo reagować w sytuacjach odbiegających od normy, w tym awaryjnych, posługiwać się środkami ppoż. i przeciwchemicznymi, zawiadamiać odpowiednie służby ratownicze,