Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Szkolenia LPG dla osób zatrudnionych na stacjach LPG

Szkolenia LPG dla osób zatrudnionych na stacjach LPG

Osoby pracujące na stacjach LPG, które tankują pojazdy gazem muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Zaświadczenie jest wydawane po przeprowadzeniu przez TDT egzaminu sprawdzającego - teoretycznego i praktycznego. Przygotowanie do egzaminu odbywa się na kursach według programu zatwierdzonego przez Transportowy Dozór Techniczny. Według obecnego stanu prawnego zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są na czas nieokreślony.

Szkolenia realizowane są zarówno w małych jak i w dużych grupach. Mogą być przeprowadzone u zamawiającego szkolenie dla swoich pracowników. Wykładowcy dojadą wówczas na miejsce wraz z niezbędnymi pomocami naukowymi i środkami dydaktycznymi. Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach szkolenia autorskie materiały szkoleniowe i testy do ćwiczeń. Egzamin teoretyczny jest w formie testu jednokrotnego wyboru. W trakcie egzaminu praktycznego uczestnicy muszą samodzielnie podłączyć pistolet do tankowania do samochodu. W trakcie zajęć praktycznych kursu mogą to dowolnie długo ćwiczyć na samochodzie wyposażonym w instalację gazową. Jako pomoce dydaktyczne pokazywane są również elementy instalacji gazowej samochodu i zbiorniki LPG.

Absolwent kursu powinien poznać:

  • Właściwości fizykochemiczne gazów w tym głównie mieszanin propanu i butanu (LPG) ze szczególnym uwzględnieniem właściwości niebezpiecznych LPG.
  • Budowę zbiorników magazynowych na gaz LPG, instalacji, dystrybutorów gazu i sposobu ich obsługi,
  • Budowę instalacji LPG w pojazdach samochodowych w tym głównie konstrukcję i zasady napełniania zbiorników służących do napędu pojazdów samochodowych,
  • Zagadnienia związane z dozorem technicznym nad zbiornikami gazu LPG, w tym dozoru nad zbiornikami znajdującymi się w pojazdach samochodowych i służących do ich napędu. oraz związane z tym inne regulacje prawne,
  • Przepisy ppoż., bhp.

oraz uzyskać praktyczne umiejętności pozwalające zwłaszcza:

  • prawidłowo obsługiwać urządzenia do napełniania zbiorników gazu LPG
  • prawidłowo odczytywać oznakowania zbiorników napełnianych gazem LPG,
  • prawidłowo reagować w sytuacjach odbiegających od normy, w tym awaryjnych, posługiwać się środkami ppoż. i zawiadamiać odpowiednie służby ratownicze,