Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Opracowania dla firm współpracujących

Opracowania dla firm współpracujących

Poniżej zamieszczam linki do moich opracowań dla firm współpracujących. Dokumenty są w formacie word. Do otwarcia dokumentów trzeba użyć hasła. 

 1. opracowanie z lipca 2019 - dobra reputacja przewoźnika w tym w powiązaniu ze zmienioną ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych
 2. opracowanie z czerwca 2019 - przesądzona sprawa uchwalenia ustawy SENT 4, znaczenie i zawartość karty charakterystyki towaru niebezpiecznego
 3. opracowanie z maja 2019 - prace nad ustawą SENT 4, przykład postępowania URE w sprawie przeładunku oleju opałowego ze zbiornika magazynowego na stacji paliw do cysterny, różne definicje stacji paliw w polskim prawie. 
 4. opracowanie z kwietnia 2019 - prace nad ustawą SENT 4, opublikowanie polskiej wersji przepisów ADR, zmiany w ustawie o dozorze technicznym, zmiana zasad w zakresie terminów obowiązywania zaświadczeń kwalifikacyjnych
 5. opracowanie z marca 2019 - planowane zmiany w ustawie SENT i w akcyzowej w zakresie obrotu olejem grzewczym, choć nie tylko
 6. opracowanie z lutego 2019 - konieczność posiadania Id SISC przez podmioty odbierające i wysałające na platformie PUESC, planowane zmiany ustawy SENT, brak zmian w instrukcji pisemnej dla kierowcy
 7. opracowanie ze stycznia 2019 - omówienie zmian w ADR 2019-2021
 8. Opracowanie ze stycznia 2018 - doświadczenia z kontroli dotyczącej monitorowania przewozów, zmiany przepisów dotyczących dozoru technicznego, objęcie dozorem urządzeń do odzyskiwania par w dystrybutorach, wymagana zawartość dokumentacji cysterny, możliwość kontroli TDT na drodze
 9. Opracowanie z lutego 2018 - kursy ADR dla kierowców, możliwość bezpłatnego udziału w kursach dla osób z firm współpracujących, nie bedących kierowcami, wyposażenie ADR pojazdów, nowy numer alarmowy 996
 10. Opracowanie z marca 2018 - uchwalenie przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o monitorowaniu przewozów
 11. Opracowanie z kwietnia 2018, prace w Senacie nad ustawą o zmianie ustawy o monitorowaniu przewozów, ochrona towarów niebezpiecznych, plany ochrony
 12. wzór planu ochrony
 13. opracowanie z maja 2018. ustawa o zmianie ustawy o monitorowaniu przewozów, plany jeszcze większej kontroli nad olejem opałowym i oznakowanie jednostki transportowej w sytuacjach nietypowych
 14. opracowanie z czerwca 2018 Split Payment, GEO-SENT, praktyka sentowa, zapisy w dokumencie przewozowym w przypadku towarów takich jak olej napędowy
 15. opracownie z lipca 2018. Zmiana ustawy o monitorowaniu przewozów (geo - sent)
 16. opracowanie z sierpnia 2018 opis pożaru, który powstał przy rozładunku oleju napędowego, analiza przyczyn i informacje dotyczące programu SENT GEO 
 17. opracowanie z września 2018 rozporządzenie wydane na podstawie ustawy SENT, uwagi na temat konieczności wprowadzania numeru lokalizatora do zgłoszenia przewozu i nowy taryfikator kar za naruszenia ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 18. opracowanie z października 2018 informacja o ujednoliconych tekstach ustaw, uwagi dotyczące stosowania ustawy SENT, w tym opis postępowania administracyjnego przy odwołaniu od niekorzystnej decyzji, rolnik jako podmiot nie będący "podmiotem odbierającym"
 19. opracowanie z listopada 2018 lista kontrolna dla kierowcy ADR
 20. opracowanie z grudnia 2018 - aktualności, w tym pierwsze informacje na temat ADR 2019
 21. sprawozdania roczne z przewozów - informacje
 22. materiały szkoleniowe wersja z grudnia 2018 plus załączniki