Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Kary za naruszenie przepisów w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych, w tym za brak doradcy DGSA w przedsiębiorstwie

Kary za naruszenie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych

        Poniżej zamieszczony został fragment załącznika do Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o Przewozie Towarów Niebezpiecznych (Dz.U.2011.244.1454). W tabeli stanowiącej załącznik zapisane są kary za naruszenie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, w tym w ruchu drogowym.

         5.3. Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych - kara 5000 zł

        5.4. Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych jeżeli od ustawowo określonego terminu przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące - kara 5000 zł

Poniższy link otwiera tabelę z wykazem kar.

pełny wykaz kar